Цуглуулбар ачааны тээвэр

Цуглуулбар ачааны тээвэр
Бүтэн чингэлэг эсвэл машин дүүргэхгүй ч цуглуулбар ачааны тээврийг сонгосноор ачааны хэмжээнд тохирсон тээврийн хөлс төлөх тул зардлыг хэмнэх оновчтой шийдэл юм.